Oferty pracy Legnica

Regionalny Przedstawiciel Handlowy

2017-06-05
Dodano

Synergia Konsulting
Pracodawca

Synergia Konsulting (Certyfikat Agencji Zatrudnienia nr 5878) jest polsk? firm? doradczo-konsultingow? specjalizuj?c? si? w dostarczaniu najlepszej jako?ci, twórczych rozwi?za? z zakresu rekrutacji mened?erów oraz specjalistów najwy?szej klasy. W chwili obecnej, w imieniu naszego Klienta, poszukujemy najlepszych Kandydatów gotowych obj?? stanowisko:Regionalny Przedstawiciel HandlowyMiejsce pracy: Wroc?awNr referencyjny: SM4/2378 Kim jest nasz Klient? Jest firm?:- z bran?y produkcyjnej (FMCG), k?ad?c? szczególny nacisk na jako?? swoich produktów- stale rozwijaj?c? swoje portfolio- dbaj?c? o zadowolenie i profesjonalizm swoich pracowników Nasz Klient szuka osoby:- z do?wiadczeniem na podobnym stanowisku- z wykszta?ceniem ?rednim lub wy?szym- posiadaj?cej wysokie umiej?tno?ci interpersonalne i sprzeda?owe- dyspozycyjnej i gotowej do cz?stych podró?y s?u?bowych- zaanga?owanej i wysoce zmotywowanej- z prawem jazdy kat. BMile widziana b?dzie:- znajomo?? j?zyka niemieckiego w stopniu komunikatywnym Na codzienn? prac? Regionalnego Przedstawiciela Handlowego sk?ada si?:- aktywna sprzeda? na przydzielonym terenie produktów firmy- aktywne pozyskiwanie nowych Klientów- realizacja za?o?onych planów sprzeda?y  Je?li oczekujesz:- stabilnej, atrakcyjnie wynagradzanej pracy- mo?liwo?ci dalszego rozwoju zawodowego- ciekawych wyzwa? i … postawi?a?/e? znak = mi?dzy swoimi oczekiwaniami a wymaganiami naszego klienta ...… stwórzmy wspólnie efekt synergii! Nasza sugestia – dobrym rozpocz?ciem znajomo?ci b?dzie Twoje CV – pochwal si? nim – pami?taj?c, aby dok?adnie opisa? swój obecny zakres obowi?zków. Prze?lij je do nas na adres: marta@efekt-synergia.pl pami?taj?c, ?e w ka?dym momencie mo?esz skontaktowa? si? z nami tak?e osobi?cie, telefonicznie, poprzez media spo?eczno?ciowe …Decyzj? pozostawiamy Tobie!Prosimy równie? o umieszczenie w CV klauzuli:„Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych przez Synergia Konsulting ul. H. Sienkiewicza 31/2, 65-431 Zielona Góra dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procedury tej i przysz?ych rekrutacji - zgodnie z Ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó?n. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w ka?dej chwili przys?uguje mi prawo wgl?du do danych, ich poprawiania lub usuni?cia.”.

2017-05-30
Dodano

Synergia Konsulting
Pracodawca

Synergia Konsulting (Certyfikat Agencji Zatrudnienia nr 5878) jest polską firmą doradczo-konsultingową specjalizującą się w dostarczaniu najlepszej jakości, twórczych rozwiązań z zakresu rekrutacji menedżerów oraz specjalistów najwyższej klasy. W chwili obecnej, w imieniu naszego Klienta, poszukujemy najlepszych Kandydatów gotowych objąć stanowisko:Regionalny Przedstawiciel HandlowyMiejsce pracy: WrocławNr referencyjny: SM4/2378 Kim jest nasz Klient? Jest firmą:- z branży produkcyjnej (FMCG), kładącą szczególny nacisk na jakość swoich produktów- stale rozwijającą swoje portfolio- dbającą o zadowolenie i profesjonalizm swoich pracowników Nasz Klient szuka osoby:- z doświadczeniem na podobnym stanowisku- z wykształceniem średnim lub wyższym- posiadającej wysokie umiejętności interpersonalne i sprzedażowe- dyspozycyjnej i gotowej do częstych podróży służbowych- zaangażowanej i wysoce zmotywowanej- z prawem jazdy kat. BMile widziana będzie:- znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym Na codzienną pracę Regionalnego Przedstawiciela Handlowego składa się:- aktywna sprzedaż na przydzielonym terenie produktów firmy- aktywne pozyskiwanie nowych Klientów- realizacja założonych planów sprzedaży  Jeśli oczekujesz:- stabilnej, atrakcyjnie wynagradzanej pracy- możliwości dalszego rozwoju zawodowego- ciekawych wyzwań i … postawiłaś/eś znak = między swoimi oczekiwaniami a wymaganiami naszego klienta ...… stwórzmy wspólnie efekt synergii! Nasza sugestia – dobrym rozpoczęciem znajomości będzie Twoje CV – pochwal się nim – pamiętając, aby dokładnie opisać swój obecny zakres obowiązków. Prześlij je do nas na adres: marta@efekt-synergia.pl pamiętając, że w każdym momencie możesz skontaktować się z nami także osobiście, telefonicznie, poprzez media społecznościowe …Decyzję pozostawiamy Tobie!Prosimy również o umieszczenie w CV klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Synergia Konsulting ul. H. Sienkiewicza 31/2, 65-431 Zielona Góra dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury tej i przyszłych rekrutacji - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia.”.

2017-04-29
Dodano

24bonus.pl Sp. z o. o....
Pracodawca

Twoje główne zadania:

 • zdobywanie serc i umysłów klientów
 • pozyskiwanie Klientów biznesowych
 • przygotowywanie ofert handlowych oraz uczestnictwo w przetargach
 • opieka nad powierzonymi Klientami
 • efektywne zarządzanie portfelem Klientów
 • budowanie wizerunku Orange Polska

 

Nasze oczekiwania:

 • zaangażowanie w budowanie doskonałych relacji z Klientami
 • nastawienie na osobisty sukces zawodowy
 • przedsiębiorczość i kreatywność
 • wysoka kultura osobista
 • silna osobowość
 • doświadczenie w branży telekomunikacyjnej minimum 3 lata
 • doświadczenie w sprzedaży usług B2B
 • umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku z zadaniowym czasem pracy
 • gotowość do założenia własnej działalności gospodarczej
 • prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy Ci:

 • pracę dla międzynarodowej firmy dążącej do mistrzostwa w obsłudze klienta
 • specjalistyczne szkolenia wstępne i okresowe, model adaptacyjny dla nowego handlowca
 • najlepszy na rynku, bardzo atrakcyjny system wynagrodzeń
 • gotowe standardy sprzedaży pełnej oferty biznesowej Orange Polska
 • otwartą ścieżkę rozwoju kariery zawodowej

 

Dołącz do nas:

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem zapraszamy do przesłania aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) za pomocą przycisku "Aplikuj"

2017-04-13
Dodano

Staff Partners
Pracodawca

U naszego klienta będziesz odpowiedzialny/-a za:
 • Sprzedaż nowoczesnego oprogramowania optymalizującego zarządzanie flotami pojazdów
 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów biznesowych
 • Doradztwo oraz utrzymywanie relacji z pozyskanymi klientami
 • Monitorowanie oraz analizę rynku
 • Kreowanie profesjonalnego wizerunku firmy

2017-03-07
Dodano

Staff Partners
Pracodawca

U naszego klienta będziesz odpowiedzialny/-a za:
 • Sprzedaż nowoczesnego oprogramowania optymalizującego zarządzanie flotami pojazdów
 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów biznesowych
 • Doradztwo oraz utrzymywanie relacji z pozyskanymi klientami
 • Monitorowanie oraz analizę rynku
 • Kreowanie profesjonalnego wizerunku firmy

2017-02-28
Dodano

24bonus.pl Sp. z o. o....
Pracodawca

Twoje główne zadania:

 • zdobywanie serc i umysłów klientów
 • pozyskiwanie Klientów biznesowych
 • przygotowywanie ofert handlowych oraz uczestnictwo w przetargach
 • opieka nad powierzonymi Klientami
 • efektywne zarządzanie portfelem Klientów
 • budowanie wizerunku Orange Polska

 

Nasze oczekiwania:

 • zaangażowanie w budowanie doskonałych relacji z Klientami
 • nastawienie na osobisty sukces zawodowy
 • przedsiębiorczość i kreatywność
 • wysoka kultura osobista
 • silna osobowość
 • doświadczenie w branży telekomunikacyjnej minimum 3 lata
 • doświadczenie w sprzedaży usług B2B
 • umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku z zadaniowym czasem pracy
 • gotowość do założenia własnej działalności gospodarczej
 • prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy Ci:

 • pracę dla międzynarodowej firmy dążącej do mistrzostwa w obsłudze klienta
 • specjalistyczne szkolenia wstępne i okresowe, model adaptacyjny dla nowego handlowca
 • najlepszy na rynku, bardzo atrakcyjny system wynagrodzeń
 • gotowe standardy sprzedaży pełnej oferty biznesowej Orange Polska
 • otwartą ścieżkę rozwoju kariery zawodowej

 

Dołącz do nas:

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem zapraszamy do przesłania aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) za pomocą przycisku "Aplikuj"

2017-02-28
Dodano

Kompendium24
Pracodawca

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zatrudni lekarzy Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, Medycyna ratunkowa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. J. Iwaszkiewicza 5 , 59-220 Legnica, zatrudni : 1. lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych 2. lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji do wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów stacjonarnych pełnionych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Proponujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia. Ponadto informujemy, że dysponujemy wolnymi miejscami specjalizacyjnymi w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szczegółowych informacji o warunkach i formie zatrudnienia udziela Zastępca Dyrektora ds Lecznictwa dr n med. Andrzej Hap. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu email.

2016-11-07
Dodano

Grupa ProfAs
Pracodawca

Agencja Pracy Profit Sp. z o.o. o numerze certyfikatu 14990 obecnie poszukuje osoby na stanowisko: REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY praca w systemie home office na terenie woj. dolnośląskiego oraz południowej części woj. wielkopolskiego Obowiązki: Sprzedaż, rozszerzanie i podtrzymywanie kontaktu z obecnymi klientami, Pozyskiwanie nowych klientów, nawiązywanie kontaktu oraz budowanie relacji z klientem, Aktywna współpraca w zakresie planowania dziennych, tygodniowych planów, raportowanie, Współpraca w grupie skoncentrowana na kliencie. Wymagania: Minimum trzyletnie doświadczenie jako przedstawiciel handlowy, wraz z udokumentowanymi sukcesami sprzedażowymi, Umiejętność budowania relacji z osobami podejmującymi decyzje (w naszym przypadku będą to nauczyciele, właściciele szkół), Bardzo dobre planowanie i organizacja wizyt u klienta, Umiejętność sprzedaży, tworzenia i utrzymania sieci stałych odbiorców, Samodzielność działania, analityczne myślenie, Prawo jazdy kat. B Oferujemy: Pracę w międzynarodowej firmie z dynamicznym rozwojem, Umowę o pracę po okresie próbnym, Pakietowy system wynagrodzeń, uzależniony od rezultatów, Szkolenia i coaching, Możliwości rozwoju zawodowego, Samochód służbowy.

2016-06-13
Dodano

Bonus S.A.
Pracodawca

Twoje główne zadania:

 • zdobywanie serc i umysłów klientów
 • pozyskiwanie Klientów biznesowych
 • przygotowywanie ofert handlowych oraz uczestnictwo w przetargach
 • opieka nad powierzonymi Klientami
 • efektywne zarządzanie portfelem Klientów
 • budowanie wizerunku Orange Polska

 

Nasze oczekiwania:

 • zaangażowanie w budowanie doskonałych relacji z Klientami
 • nastawienie na osobisty sukces zawodowy
 • przedsiębiorczość i kreatywność
 • wysoka kultura osobista
 • silna osobowość
 • doświadczenie w branży telekomunikacyjnej
 • doświadczenie w sprzedaży usług B2B
 • umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku z zadaniowym czasem pracy
 • gotowość do założenia własnej działalności gospodarczej
 • prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy Ci:

 • pracę dla międzynarodowej firmy dążącej do mistrzostwa w obsłudze klienta
 • specjalistyczne szkolenia wstępne i okresowe, model adaptacyjny dla nowego handlowca
 • najlepszy na rynku, bardzo atrakcyjny system wynagrodzeń
 • gotowe standardy sprzedaży pełnej oferty biznesowej Orange Polska
 • stałe wsparcie koordynatorów terenowych
 • otwartą ścieżkę rozwoju kariery zawodowej

 

Dołącz do nas:

 

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem zapraszamy do przesłania aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

 

 

2016-05-25
Dodano

Bonus S.A.
Pracodawca

Twoje główne zadania:

 • zdobywanie serc i umysłów klientów
 • pozyskiwanie Klientów biznesowych
 • przygotowywanie ofert handlowych oraz uczestnictwo w przetargach
 • opieka nad powierzonymi Klientami
 • efektywne zarządzanie portfelem Klientów
 • budowanie wizerunku Orange Polska

 

Nasze oczekiwania:

 • zaangażowanie w budowanie doskonałych relacji z Klientami
 • nastawienie na osobisty sukces zawodowy
 • przedsiębiorczość i kreatywność
 • wysoka kultura osobista
 • silna osobowość
 • doświadczenie w branży telekomunikacyjnej
 • doświadczenie w sprzedaży usług B2B
 • umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku z zadaniowym czasem pracy
 • gotowość do założenia własnej działalności gospodarczej
 • prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy Ci:

 • pracę dla międzynarodowej firmy dążącej do mistrzostwa w obsłudze klienta
 • specjalistyczne szkolenia wstępne i okresowe, model adaptacyjny dla nowego handlowca
 • najlepszy na rynku, bardzo atrakcyjny system wynagrodzeń
 • gotowe standardy sprzedaży pełnej oferty biznesowej Orange Polska
 • stałe wsparcie koordynatorów terenowych
 • otwartą ścieżkę rozwoju kariery zawodowej

 

Dołącz do nas:

 

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem zapraszamy do przesłania aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych).