Oferty pracy Legnica

2017-06-27
Dodano

Regionalny Zarząd Gospo...
Pracodawca

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań1. Praca w siedzibie Zarządu Zlewni 2. Wyjazdy służbowe, praca w terenie.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy1. Praca przy komputerze; Zakres zadań
 • opiniowanie i uzgadnianie projektów budowlanych obiektów obcych w zakresie obiektów mostowych;
 • planowanie robót utrzymaniowych w celu zapewnienia utrzymania w należytym stanie technicznym koryt cieków i budowli hydrotechnicznych;
 • opracowywanie uproszczonej dokumentacji technicznej na roboty awaryjne i p.powodziowe;
 • prowadzenie spostrzeżeń hydrograficznych związanych z przepływem lodów, wiosennych wód, powodzi oraz sygnalizowanie zjawisk zywiołowych;
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych dla jazów o piętrzeniu powyżej 1 m na terenie zlewni rzeki Bystrzycy i Kaczawy;
 • uczestniczenie w komisjach przeglądu zbiorników, stopni wodnych, przeglądach stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych;
 • prowadzenie kontroli gospodarowania wodami.

2017-06-13
Dodano

Arche Consulting Sp. z o...
Pracodawca

 • nadzór nad prawidłową implementacją technologii dla nowych wyrobów,
 • uruchamianie procesów wtrysku oraz dobór i optymalizacja parametrów na maszynach wtryskowych,
 • usprawnianie procesu oraz czuwanie nad prawidłowym jego przebiegiem,
 • przygotowywanie dokumentacji,
 • realizacja założonych wskaźników oraz wdrażanie najlepszych standardów w celu poprawy jakości produkcji,
 • analiza i rozwiązywanie przyczyn i błędów w procesie.

2017-06-13
Dodano

Promedica24
Pracodawca

Co możemy Ci dać?

 • Nasi Koledzy przeprowadzą z Tobą odpowiednie szkolenia, więc nie musisz bać się pierwszego dnia pracy.
 • Dzięki elastycznemu grafikowi możesz pogodzić pracę (ok. 100h/miesiąc) ze swoimi planami.
 • Chcesz zarobić pierwsze pieniądze? Oferujemy płatny staż w oparciu o umowę zlecenie.
 • Z nami masz możliwość wyjścia do ludzi! Z pewnością nie grozi Ci nuda za biurkiem.
 • Udział w rekrutacji opiekunów da Ci możliwość realnego wpływu na rozwój firmy.
 • Jeśli jesteś ambitny i chcesz się rozwijać, zostań z nami na dłużej i korzystaj z naszej wiedzy.
 • W razie potrzeby służymy Ci wsparciem i pomocą, bo przecież na opiece znamy się najlepiej!

 

W pracy liczy się dla nas uśmiech i pozytywne podejście! Nie wierzysz? Odwiedź jeden z naszych oddziałów i przekonaj się sam!

2017-05-31
Dodano

Arche Consulting Sp. z o...
Pracodawca

 • nadzór nad prawidłową implementacją technologii dla nowych wyrobów,
 • uruchamianie procesów wtrysku oraz dobór i optymalizacja parametrów na maszynach wtryskowych,
 • usprawnianie procesu oraz czuwanie nad prawidłowym jego przebiegiem,
 • przygotowywanie dokumentacji,
 • realizacja założonych wskaźników oraz wdrażanie najlepszych standardów w celu poprawy jakości produkcji,
 • analiza i rozwiązywanie przyczyn i błędów w procesie.

2017-05-21
Dodano

Regionalny Zarząd Gospo...
Pracodawca

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań1. Praca w siedzibie Zarządu Zlewni 2. Wyjazdy służbowe, praca w terenie.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy1. Praca przy komputerze;

Zakres zadań
 • opiniowanie i uzgadnianie projektów budowlanych obiektów obcych w zakresie obiektów mostowych;
 • planowanie robót utrzymaniowych w celu zapewnienia utrzymania w należytym stanie technicznym koryt cieków i budowli hydrotechnicznych;
 • opracowywanie uproszczonej dokumentacji technicznej na roboty awaryjne i p.powodziowe;
 • prowadzenie spostrzeżeń hydrograficznych związanych z przepływem lodów, wiosennych wód, powodzi oraz sygnalizowanie zjawisk zywiołowych;
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych dla jazów o piętrzeniu powyżej 1 m na terenie zlewni rzeki Bystrzycy i Kaczawy;
 • uczestniczenie w komisjach przeglądu zbiorników, stopni wodnych, przeglądach stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych;
 • prowadzenie kontroli gospodarowania wodami.

2017-05-10
Dodano

Regionalny Zarząd Gospo...
Pracodawca

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań1. Praca w siedzibie Zarządu Zlewni 2. Wyjazdy służbowe, praca w terenie.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy1. Praca przy komputerze; Zakres zadań
 • opiniowanie i uzgadnianie projektów budowlanych obiektów obcych w zakresie obiektów mostowych;
 • planowanie robót utrzymaniowych w celu zapewnienia utrzymania w należytym stanie technicznym koryt cieków i budowli hydrotechnicznych;
 • opracowywanie uproszczonej dokumentacji technicznej na roboty awaryjne i p.powodziowe;
 • prowadzenie spostrzeżeń hydrograficznych związanych z przepływem lodów, wiosennych wód, powodzi oraz sygnalizowanie zjawisk zywiołowych;
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych dla jazów o piętrzeniu powyżej 1 m na terenie zlewni rzeki Bystrzycy i Kaczawy;
 • uczestniczenie w komisjach przeglądu zbiorników, stopni wodnych, przeglądach stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych;
 • prowadzenie kontroli gospodarowania wodami.

2017-05-10
Dodano

BIP Kancelarii Prezesa R...
Pracodawca

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we WrocławiuDyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiuul. C. K. Norwida 3450-950 WrocławZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • opiniowanie i uzgadnianie projektów budowlanych obiektów obcych w zakresie obiektów mostowych;
 • planowanie robót utrzymaniowych w celu zapewnienia utrzymania w należytym stanie technicznym koryt cieków i budowli hydrotechnicznych;
 • opracowywanie uproszczonej dokumentacji technicznej na roboty awaryjne i p.powodziowe;
 • prowadzenie spostrzeżeń hydrograficznych związanych z przepływem lodów, wiosennych wód, powodzi oraz sygnalizowanie zjawisk zywiołowych;
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych dla jazów o piętrzeniu powyżej 1 m na terenie zlewni rzeki Bystrzycy i Kaczawy;
 • uczestniczenie w komisjach przeglądu zbiorników, stopni wodnych, przeglądach stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych;
 • prowadzenie kontroli gospodarowania wodami.
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań1. Praca w siedzibie Zarządu Zlewni 2. Wyjazdy służbowe, praca w terenie.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy1. Praca przy komputerze;Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Dokumenty należy składać lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem AR-14/NZL/2017Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały któregokolwiek dokumentu z wymaganych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane /o ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego w przypadku wysłania pocztą lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów/. Wszystkie oświadczenia, CV/życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.Kandydaci dopuszczeni do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem.Rekrutacja odbędzie się w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław. W procesie rekrutacji zostaną przeprowadzone: analiza dokumentów aplikacyjnych kandydatów, zadanie z zakresu znajomości programów komputerowych, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna. Dokumenty aplikacyjne nieodebrane w okresie trzech miesięcy od zakończenia procedury konkursowej na w/w stanowisko oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższe technicznedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość aktów prawnych:Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Prawo budowlane oraz inne pokrewne
 • umiejetność obsługi programu Autocad oraz programu Norma
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-05-20Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  2017-05-04
  Dodano

  Arche Consulting Sp. z o...
  Pracodawca

  • wprowadzanie i modyfikacja instrukcji pracy,
  • współuczestnictwo w rozwiązywaniu przyczyn błędów w procesie,
  • analiza zapisów, a w szczególności parametrów procesów i SPC,
  • nadzór technologiczny nad środkami kontrolnymi i wzorcami oraz analiza ich zdolności,
  • aktualizacja i okresowa analiza dokumentacji technologicznej i dokumentacji konstrukcyjnej wyrobu,
  • szkolenie pracowników w zakresie procesów technologicznych,
  • współuczestnictwo w fazie wdrażania nowych projektów oraz zmian w wyrobach,
  • realizowanie auditów wewnętrznych zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi rocznymi planami,
  • współuczestnictwo w auditach wewnętrznych procesu i systemu,
  • zarządzanie technologią.

  2017-04-18
  Dodano

  Arche Consulting Sp. z o...
  Pracodawca

  • wprowadzanie i modyfikacja instrukcji pracy,
  • współuczestnictwo w rozwiązywaniu przyczyn błędów w procesie,
  • analiza zapisów, a w szczególności parametrów procesów i SPC,
  • nadzór technologiczny nad środkami kontrolnymi i wzorcami oraz analiza ich zdolności,
  • aktualizacja i okresowa analiza dokumentacji technologicznej i dokumentacji konstrukcyjnej wyrobu,
  • szkolenie pracowników w zakresie procesów technologicznych,
  • współuczestnictwo w fazie wdrażania nowych projektów oraz zmian w wyrobach,
  • realizowanie auditów wewnętrznych zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi rocznymi planami,
  • współuczestnictwo w auditach wewnętrznych procesu i systemu,
  • zarządzanie technologią.

  2017-03-30
  Dodano

  Arche Consulting Sp. z o...
  Pracodawca

  • wprowadzanie i modyfikacja instrukcji pracy,
  • współuczestnictwo w rozwiązywaniu przyczyn błędów w procesie,
  • analiza zapisów, a w szczególności parametrów procesów i SPC,
  • nadzór technologiczny nad środkami kontrolnymi i wzorcami oraz analiza ich zdolności,
  • aktualizacja i okresowa analiza dokumentacji technologicznej i dokumentacji konstrukcyjnej wyrobu,
  • szkolenie pracowników w zakresie procesów technologicznych,
  • współuczestnictwo w fazie wdrażania nowych projektów oraz zmian w wyrobach,
  • realizowanie auditów wewnętrznych zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi rocznymi planami,
  • współuczestnictwo w auditach wewnętrznych procesu i systemu,
  • zarządzanie technologią.